Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen PRM Project en opdrachtgever.

1.2 Door verlening van een opdracht aan PRM Project verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van PRM Project en dat hij met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat.

1.3 Afwijken van de Algemene Voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen PRM Project en opdrachtgever opgenomen wordt.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door PRM Project

2.1 Nadat de offerte of prijsopgave is ondertekend zal PRM Project de opdracht gaan uitvoeren.

2.2 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zal PRM Project en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht, tijdens opnameproces en (na)bewerking, is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. Opdrachtgever verstrekt aan PRM Project binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijlelementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

Artikel 4: Prijs en betaling

4.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld.

4.2 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

4.3 Wanneer u besluit uw opdracht door PRM Project uit te laten voeren dient altijd de overeengekomen aanbetaling, genoemd op de offerte, te worden gedaan van het bedrag uit de overeengekomen offerte. Het resterende bedrag dient zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingsmogelijkheid is overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bank‐ of girorekening welke op de offerte en/of factuur vermeld staat.

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij PRM Project of diens licentiegevers.

5.2 PRM Project zet altijd zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is PRM Project gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk.

5.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PRM Project en/of diens licentiegever de door PRM Project aan opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PRM Project de door PRM Project geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

5.5 Opdrachtgever vrijwaart PRM Project volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door PRM Project ten behoeve van opdrachtgever te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke hij heeft aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet.

5.6 PRM Project behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan PRM Project. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PRM Project in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal PRM Project de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid PRM Project

7.1 PRM Project aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is PRM Project jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van PRM Project of enige in haar onderneming werkzame personen.

7.2 Indien PRM Project door overmacht de opdracht niet kan uitvoeren, dan zal door PRM Project naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan PRM Project niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden.

7.3 PRM Project is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedssfeer van PRM Project zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

01012016